Флюгери

Флюгер Ф-1 (697х570х380 мм), (512х419х290 мм)
Флюгер Ф-1 (697х570х380 мм), (512х419х290 мм)
Флюгер Ф-2 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-2 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-3 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-3 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-4 (699х490х380 мм), (500х350х290 мм)
Флюгер Ф-4 (699х490х380 мм), (500х350х290 мм)
Флюгер Ф-5 (708х543х380 мм), (506х388х290 мм)
Флюгер Ф-5 (708х543х380 мм), (506х388х290 мм)
Флюгер Ф-6 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-6 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-7 (700х364х380 мм), (500х260х290 мм)
Флюгер Ф-7 (700х364х380 мм), (500х260х290 мм)
Флюгер Ф-8 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-8 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-9 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-9 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-10 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-10 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-11 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-11 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-12 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-12 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-13 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-13 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-14 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-14 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-15 (701х346х380 мм), (502х248х290 мм)
Флюгер Ф-15 (701х346х380 мм), (502х248х290 мм)
Флюгер Ф-16 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-16 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-17 (698х467х380 мм), (498х334х290 мм)
Флюгер Ф-17 (698х467х380 мм), (498х334х290 мм)
Флюгер Ф-18 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-18 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-19 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-19 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-20 (700х500х380 мм), (501х393х290 мм)
Флюгер Ф-20 (700х500х380 мм), (501х393х290 мм)
Флюгер Ф-21 (700х476х380 мм), (500х340х290 мм)
Флюгер Ф-21 (700х476х380 мм), (500х340х290 мм)
Флюгер Ф-22 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-22 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-23 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-23 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-24 (701х486х380 мм), (538х347х290 мм)
Флюгер Ф-24 (701х486х380 мм), (538х347х290 мм)
Флюгер Ф-25 (700х500х380 мм), (503х363х290 мм)
Флюгер Ф-25 (700х500х380 мм), (503х363х290 мм)
Флюгер Ф-26 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-26 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-27 (699х552х380 мм), (514х406х290 мм)
Флюгер Ф-27 (699х552х380 мм), (514х406х290 мм)
Флюгер Ф-28 (700х575х380 мм), (500х410х290 мм)
Флюгер Ф-28 (700х575х380 мм), (500х410х290 мм)
Флюгер Ф-29 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-29 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-30 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-30 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-31 (700х441х380 мм), (505х315х290 мм)
Флюгер Ф-31 (700х441х380 мм), (505х315х290 мм)
Флюгер Ф-32 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-32 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-33 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-33 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-34 (680х505х380 мм), (496х376х290 мм)
Флюгер Ф-34 (680х505х380 мм), (496х376х290 мм)
Флюгер Ф-35 (692х508х380 мм), (505х370х290 мм)
Флюгер Ф-35 (692х508х380 мм), (505х370х290 мм)
Флюгер Ф-36 (700х418х380 мм), (500х300х290 мм)
Флюгер Ф-36 (700х418х380 мм), (500х300х290 мм)
Флюгер Ф-37 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-37 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-38 (699х639х380 мм), (514х470х290 мм)
Флюгер Ф-38 (699х639х380 мм), (514х470х290 мм)
Флюгер Ф-39 Зодіак (700х500х380 мм), (500х357х290 мм)
Флюгер Ф-39 Зодіак (700х500х380 мм), (500х357х290 мм)
Флюгер Ф-40 (700х510х380 мм), (500х364х290 мм)
Флюгер Ф-40 (700х510х380 мм), (500х364х290 мм)
Флюгер Ф-41 (701х467х380 мм), (502х335х290 мм)
Флюгер Ф-41 (701х467х380 мм), (502х335х290 мм)
Флюгер Ф-42 (700х368х380 мм), (500х263х290 мм)
Флюгер Ф-42 (700х368х380 мм), (500х263х290 мм)
Флюгер Ф-43 (707х468х380 мм), (509х334х290 мм)
Флюгер Ф-43 (707х468х380 мм), (509х334х290 мм)
Флюгер Ф-44 (692х500х380 мм), (500х367х290 мм)
Флюгер Ф-44 (692х500х380 мм), (500х367х290 мм)
Флюгер Ф-45 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-45 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-46 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-46 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-47 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-47 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-48 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-48 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-49 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-49 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-50 (700х454х380 мм), (500х324х290 мм)
Флюгер Ф-50 (700х454х380 мм), (500х324х290 мм)
Флюгер Ф-51 (706х583х380 мм), (504х416х290 мм)
Флюгер Ф-51 (706х583х380 мм), (504х416х290 мм)
Флюгер Ф-52 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-52 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-53 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-53 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-54 (704х574х380 мм), (502х410х290 мм)
Флюгер Ф-54 (704х574х380 мм), (502х410х290 мм)
Флюгер Ф-55 (700х453х380 мм), (532х317х290 мм)
Флюгер Ф-55 (700х453х380 мм), (532х317х290 мм)
Флюгер Ф-56 (700х500х380 мм), (505х395х290 мм)
Флюгер Ф-56 (700х500х380 мм), (505х395х290 мм)
Флюгер Ф-57 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-57 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-58 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-58 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-59 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-59 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-60 (700х464х380 мм), (501х331х290 мм)
Флюгер Ф-60 (700х464х380 мм), (501х331х290 мм)
Флюгер Ф-61 Зодіак (700х550х380 мм), (500х390х290 мм)
Флюгер Ф-61 Зодіак (700х550х380 мм), (500х390х290 мм)
Флюгер Ф-62 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-62 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-63 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-63 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-64 (700х473х380 мм), (500х338х290 мм)
Флюгер Ф-64 (700х473х380 мм), (500х338х290 мм)
Флюгер Ф-65 (700х559х380 мм), (508х406х290 мм)
Флюгер Ф-65 (700х559х380 мм), (508х406х290 мм)
Флюгер Ф-66 (700х430х380 мм), (500х307х290 мм)
Флюгер Ф-66 (700х430х380 мм), (500х307х290 мм)
Флюгер Ф-67 (700х397х380 мм), (519х283х290 мм)
Флюгер Ф-67 (700х397х380 мм), (519х283х290 мм)
Флюгер Ф-68 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-68 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-69 (686х500х380 мм), (520х378х290 мм)
Флюгер Ф-69 (686х500х380 мм), (520х378х290 мм)
Флюгер Ф-70 (700х327х380 мм), (500х233х290 мм)
Флюгер Ф-70 (700х327х380 мм), (500х233х290 мм)
Флюгер Ф-71 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-71 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-72 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-72 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-73 (700х339х380 мм), (500х242х290 мм)
Флюгер Ф-73 (700х339х380 мм), (500х242х290 мм)
Флюгер Ф-74 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-74 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-75 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-75 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-76 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-76 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-77 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-77 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-78 (701х411х380 мм), (501х293х290 мм)
Флюгер Ф-78 (701х411х380 мм), (501х293х290 мм)
Флюгер Ф-79 (694х574х380 мм), (497х410х290 мм)
Флюгер Ф-79 (694х574х380 мм), (497х410х290 мм)
Флюгер Ф-80 (700х460х380 мм), (500х328х290 мм)
Флюгер Ф-80 (700х460х380 мм), (500х328х290 мм)
Флюгер Ф-81 (700х409х380 мм), (500х292х290 мм)
Флюгер Ф-81 (700х409х380 мм), (500х292х290 мм)
Збільшити
В наявності
Замовити зворотній дзвінок
Варіанти доставки
Розрахунок вартості доставки(На сайті Нової Пошти)
Характеристики:
Виробник:
ГаліндустріяТОВ «Галіндустрія»
Товщина металу 1 мм
Колір чорний
Опис:

Флюгери великі та малі

Найбільш простим та дієвим способом зробити будинок впізнаваним навіть здалеку є флюгер. З давніх часів його встановлюють на найвищу точку даху, завдяки чому він вінчає собою весь архітектурний ансамбль будівлі. І хоча практична функція флюгера залишилася в минулому, він не втратив своєї привабливості та шарму. Будинок, над яким вітер крутить лопасть флюгера, відразу привертає до себе увагу. Цим прийомом успішно користуються власники ресторанів, гостиних дворів, більярдних клубів і магазинів. Практичні господарі приватних будинків встановлюють флюгер на димохід.

Традиційно флюгери виготовляють у вигляді різних силуетів та фігур, які символізують характер й пристрасті господаря будинку, а також служать своєрідним талісманом. Найбільш простим і поширеним є Флюгер Ф-лаг. Часто встановлюють флюгери у вигляді півнів, кораблів, ангелів, але можна знайти і більш сучасні рішення, наприклад, флюгер літак або знак зодіаку.

«Галіндустрія» виготовляє широкий асортимент флюгерів різного розміру і форми, серед яких ви легко знайдете свій.

Кріплення універсальне

(Продається як окремий елемент за додаткову оплату)


Кріпиться на коньок


Кріпиться на фасад

Розмір: 150х470 мм (2 мм)

Інші товари в цій категорії:
8

Варіанти доставки:

  1. Рекомендований варіант: "Нова Пошта" з послугою обриштування
  2. "Міст-Експрес" (є можливість відправляти палетним прайсом), "Делівері", "Сат", "Інтайм"
  3. Самовивіз зі складу: Україна, м. Львів, вул. Земельна, буд 22
  4. Попутним вантажем

Всі товари упаковані в картон або гофрокартон

УВАГА: При отриманні товару, ОБОВ'ЯЗКОВО перевіряйте стан і комплектність замовлення в присутності перевізника. Після отримання вантажу, претензії до пошкоджень і некомплектності замовлення - НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Додаткова інформація

Флюгер Ф-1 (697х570х380 мм), (512х419х290 мм)
Флюгер Ф-1 (697х570х380 мм), (512х419х290 мм)
Флюгер Ф-2 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-2 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-3 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-3 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-4 (699х490х380 мм), (500х350х290 мм)
Флюгер Ф-4 (699х490х380 мм), (500х350х290 мм)
Флюгер Ф-5 (708х543х380 мм), (506х388х290 мм)
Флюгер Ф-5 (708х543х380 мм), (506х388х290 мм)
Флюгер Ф-6 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-6 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-7 (700х364х380 мм), (500х260х290 мм)
Флюгер Ф-7 (700х364х380 мм), (500х260х290 мм)
Флюгер Ф-8 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-8 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-9 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-9 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-10 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-10 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-11 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-11 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-12 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-12 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-13 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-13 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-14 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-14 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-15 (701х346х380 мм), (502х248х290 мм)
Флюгер Ф-15 (701х346х380 мм), (502х248х290 мм)
Флюгер Ф-16 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-16 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-17 (698х467х380 мм), (498х334х290 мм)
Флюгер Ф-17 (698х467х380 мм), (498х334х290 мм)
Флюгер Ф-18 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-18 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-19 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-19 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-20 (700х500х380 мм), (501х393х290 мм)
Флюгер Ф-20 (700х500х380 мм), (501х393х290 мм)
Флюгер Ф-21 (700х476х380 мм), (500х340х290 мм)
Флюгер Ф-21 (700х476х380 мм), (500х340х290 мм)
Флюгер Ф-22 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-22 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-23 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-23 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-24 (701х486х380 мм), (538х347х290 мм)
Флюгер Ф-24 (701х486х380 мм), (538х347х290 мм)
Флюгер Ф-25 (700х500х380 мм), (503х363х290 мм)
Флюгер Ф-25 (700х500х380 мм), (503х363х290 мм)
Флюгер Ф-26 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-26 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-27 (699х552х380 мм), (514х406х290 мм)
Флюгер Ф-27 (699х552х380 мм), (514х406х290 мм)
Флюгер Ф-28 (700х575х380 мм), (500х410х290 мм)
Флюгер Ф-28 (700х575х380 мм), (500х410х290 мм)
Флюгер Ф-29 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-29 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-30 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-30 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-31 (700х441х380 мм), (505х315х290 мм)
Флюгер Ф-31 (700х441х380 мм), (505х315х290 мм)
Флюгер Ф-32 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-32 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-33 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-33 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-34 (680х505х380 мм), (496х376х290 мм)
Флюгер Ф-34 (680х505х380 мм), (496х376х290 мм)
Флюгер Ф-35 (692х508х380 мм), (505х370х290 мм)
Флюгер Ф-35 (692х508х380 мм), (505х370х290 мм)
Флюгер Ф-36 (700х418х380 мм), (500х300х290 мм)
Флюгер Ф-36 (700х418х380 мм), (500х300х290 мм)
Флюгер Ф-37 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-37 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-38 (699х639х380 мм), (514х470х290 мм)
Флюгер Ф-38 (699х639х380 мм), (514х470х290 мм)
Флюгер Ф-39 Зодіак (700х500х380 мм), (500х357х290 мм)
Флюгер Ф-39 Зодіак (700х500х380 мм), (500х357х290 мм)
Флюгер Ф-40 (700х510х380 мм), (500х364х290 мм)
Флюгер Ф-40 (700х510х380 мм), (500х364х290 мм)
Флюгер Ф-41 (701х467х380 мм), (502х335х290 мм)
Флюгер Ф-41 (701х467х380 мм), (502х335х290 мм)
Флюгер Ф-42 (700х368х380 мм), (500х263х290 мм)
Флюгер Ф-42 (700х368х380 мм), (500х263х290 мм)
Флюгер Ф-43 (707х468х380 мм), (509х334х290 мм)
Флюгер Ф-43 (707х468х380 мм), (509х334х290 мм)
Флюгер Ф-44 (692х500х380 мм), (500х367х290 мм)
Флюгер Ф-44 (692х500х380 мм), (500х367х290 мм)
Флюгер Ф-45 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-45 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-46 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-46 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-47 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-47 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-48 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-48 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-49 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-49 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-50 (700х454х380 мм), (500х324х290 мм)
Флюгер Ф-50 (700х454х380 мм), (500х324х290 мм)
Флюгер Ф-51 (706х583х380 мм), (504х416х290 мм)
Флюгер Ф-51 (706х583х380 мм), (504х416х290 мм)
Флюгер Ф-52 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-52 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-53 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-53 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-54 (704х574х380 мм), (502х410х290 мм)
Флюгер Ф-54 (704х574х380 мм), (502х410х290 мм)
Флюгер Ф-55 (700х453х380 мм), (532х317х290 мм)
Флюгер Ф-55 (700х453х380 мм), (532х317х290 мм)
Флюгер Ф-56 (700х500х380 мм), (505х395х290 мм)
Флюгер Ф-56 (700х500х380 мм), (505х395х290 мм)
Флюгер Ф-57 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-57 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-58 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-58 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-59 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-59 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-60 (700х464х380 мм), (501х331х290 мм)
Флюгер Ф-60 (700х464х380 мм), (501х331х290 мм)
Флюгер Ф-61 Зодіак (700х550х380 мм), (500х390х290 мм)
Флюгер Ф-61 Зодіак (700х550х380 мм), (500х390х290 мм)
Флюгер Ф-62 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-62 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-63 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-63 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-64 (700х473х380 мм), (500х338х290 мм)
Флюгер Ф-64 (700х473х380 мм), (500х338х290 мм)
Флюгер Ф-65 (700х559х380 мм), (508х406х290 мм)
Флюгер Ф-65 (700х559х380 мм), (508х406х290 мм)
Флюгер Ф-66 (700х430х380 мм), (500х307х290 мм)
Флюгер Ф-66 (700х430х380 мм), (500х307х290 мм)
Флюгер Ф-67 (700х397х380 мм), (519х283х290 мм)
Флюгер Ф-67 (700х397х380 мм), (519х283х290 мм)
Флюгер Ф-68 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-68 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-69 (686х500х380 мм), (520х378х290 мм)
Флюгер Ф-69 (686х500х380 мм), (520х378х290 мм)
Флюгер Ф-70 (700х327х380 мм), (500х233х290 мм)
Флюгер Ф-70 (700х327х380 мм), (500х233х290 мм)
Флюгер Ф-71 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-71 Зодіак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-72 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-72 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-73 (700х339х380 мм), (500х242х290 мм)
Флюгер Ф-73 (700х339х380 мм), (500х242х290 мм)
Флюгер Ф-74 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-74 Зодіак (700х500х380 мм), (500х375х290 мм)
Флюгер Ф-75 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-75 Зодиак (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-76 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-76 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-77 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-77 (700х430х380 мм), (500х330х290 мм)
Флюгер Ф-78 (701х411х380 мм), (501х293х290 мм)
Флюгер Ф-78 (701х411х380 мм), (501х293х290 мм)
Флюгер Ф-79 (694х574х380 мм), (497х410х290 мм)
Флюгер Ф-79 (694х574х380 мм), (497х410х290 мм)
Флюгер Ф-80 (700х460х380 мм), (500х328х290 мм)
Флюгер Ф-80 (700х460х380 мм), (500х328х290 мм)
Флюгер Ф-81 (700х409х380 мм), (500х292х290 мм)
Флюгер Ф-81 (700х409х380 мм), (500х292х290 мм)
Закрити